Доставка

 

Чл.2 Допълнителните разходи, свързани със последващ сервиз на закупената стока, са за сметка на купувача и не се включват в размера на продажната цена, като цените на услугите са както следва:

а/ “ТРАНСПОРТ” – Транспортът се извършва според ценоразписа на „Волай груп“ ЕООД  ,. Осъществява се по предварително утвърден график, изцяло определян от продавача, като купувача е предварително информиран. При доставка извън населеното място на търговския обект, осъществил продажбата, се прилага такса “ОТДАЛЕЧЕНОСТ”, дължима от купувача отделно, и посочена по-долу. Транспортът се извършва до посочения от Купувача адрес. Ако до точното местонахождение, няма достъп с товарно  превозното средство продавачът може да откаже доставка и да се  достави стоката до най-близката точка с такъв достъп. Получаването и предаването  на стоката се извършва пред отворена врата на превозното средство. При  необходимост от паркирането в платени зони  Купувача подсигурява подходящо  парко място за автомобила на Продавача при доставката  на мебелите и по време на монтажа. При неточни данни, предоставени от Купувача, за адрес на доставка, телефон за връзка или отсъствие на Купувача  на адреса в уговорения час, стоката се връща и остава в складовете на Продавача и Купувача дължи разходите по изнасяне на стоката, обратния транспорт до склад на Продавача и съхраняването на стоката до нейното получаване, съгласно ценоразписа на Продавача.

  При доставка с куриер, стоката се доставя в рамките на 2-3 работни дни. В този случай, цената за доставка се калкулира спрямо тарифата на куриерските фирми и се заплаща от Купувача допълнително  от стойността на стоката. 

Задължително стоките, които се изпращат по куриер се застраховат за сметка на Купувача . Сумата на застраховката  е  0.6 % от сумата на стоката.  В този случай , цената на стоката и  транспорта се заплащат предварително по банков път.   

 

б/ “РАЗНАСЯНЕ” – Разнасянето на стоките става според ценоразписа на  „Волай груп“ ЕООД. При невъзможност за разнасяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, като (но не само): препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнасяне, Продавача може да откаже услугата „разнос” като не дължи връщане на платена сума за тази услуга или стоката се връща и остава в складовете на Продавача, и Купувача дължи разходите по изнасяне на стоката, обратния транспорт до склад на Продавача и съхраняването на стоката до нейното получаване, съгласно  ценоразписа  му.

в/ “МОНТАЖ” – Монтажът на стоките се определя според ценоразписа на „Волай груп“ ЕООД  и е посочен по-долу. Цените на монтажните услуги за стоките се описват отделно в договора или спецификацията към него. Цената за скачване на електроуреди към ток и вода, на ВиК и фаянс услуги, на допълнителни услуги по преместване, видоизменяне на инсталации, закупуване на елементи и части и др. се заплащат допълнително от купувача и не са част от договорните задължения на продавача. Монтаж се извършва в помещение, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка, наличие на електрозахранване и осветление и температурен диапазон + 10 / +36 С.При необходимост от извършване на пробивни дейности  Купувача гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи. Продавача не носи отговорност за повреди по такива причини. При монтаж на кухни помещението  трябва да  отговоря на следните изисквания :  Да има  достъп до ел. табло. Да има постоянно ел. захранване. Стените   да бъдат   отвесирани на 90 градуса спрямо пода, денивелацията на пода да не е повече от 1 см на 3 метра. При изискване на  проекта  да има   ъгъл от 90 градуса , той трябва да се изпълни точно. При необходимост от  промени  във  ВиК и ел. инсталация  се подписва протокол  и тези промени   трябва да са  извършени преди началото на монтажа. По време на  монтаж в помещението да  не се извършват други строително-монтажни дейности. Да има вода и действаща тоалетна. Преди началото на монтаж на кухня  се подписва двустранен протокол удостоверящ   изпълнението на горепосочените  изисквания. Ако по време на монтажа се наложи прекъсване      се подписва протокол за  извършения до този момент монтаж.При неизпълнени изисквания за монтаж в определения ден за монтаж или отказан монтаж по вина на Купувача, той дължи на Продавача  неустойка, чийто размер е определен в ценоразпис на „Волай груп“ ЕООД  . Когато монтажът се извършва от Купувача  или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и ако има такива, да не ги монтира и да информира  на „Волай груп“ ЕООД  .