Общи условия

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН WWW.MODERNFURNITURE.BG

   Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на  modernfurniture.bg. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между „Волай груп“ ЕООД в качеството му на Продавач и клиента  в качеството му на Купувач.

   По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

   б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

   в/ Под „Потребител ” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин    www.modernfurniture.bg на своя или друг компютър.

   1. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на www.modernfurniture.bg.  

   2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.modernfurniture.bg, от първоначалното влизане до напускането на www.modernfurniture.bg. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.modernfurniture.bg.

   3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.modernfurniture.bg.

    4. Потребителите на www.modernfurniture.bg нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

    5. Потребителите на www.modernfurniture.bg имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.modernfurniture.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.

    6. Всеки потребител е длъжен:

    -т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „Волай груп“ ЕООД услуги.

    -т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

    -т.3 Да уведомява незабавно  “Волай груп“ ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

    -т.4 Да не извършва злоумишлени действия.

    7. Съдържанието на www.modernfurniture.bg не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от  “Волай груп“ ЕООД.

    -т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.modernfurniture.bg без изрично разрешение на  “Волай груп“ ЕООД.

    -т.2 Потребителите на www.modernfurniture.bg нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.modernfurniture.bg

    -т.3 Потребителите на www.modernfurniture.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.modernfurniture.bg, без изрично писмено разрешение на  “Волай груп“ ЕООД.

    8. Потребителите нямат право да претоварват www.modernfurniture.bg с фиктивни заявки или друга информация (flood).

    9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.modernfurniture.bg порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

    10.  “Волай груп“ ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

    11. www.modernfurniture.bg събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.modernfurniture.bg, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. Няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.modernfurniture.bg , или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури.

    12.  “Волай груп“ ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

    13.  “Волай груп“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.modernfurniture.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за  “Волай груп“ ЕООД.

    14.  “Волай груп“ ЕООД не носи отговорност за:

    -Съдържанието на рекламите, публикувани на www.modernfurniture.bg.

    -Мненията изразени във форумите (коментарите).

    -Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.modernfurniture.bg.

    15.  “Волай груп“ ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.modernfurniture.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.modernfurniture.bg , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.

    16.  “Волай груп“ ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на  “Волай груп“ ЕООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.  “Волай груп“ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.modernfurniture.bg.

    17.  “Волай груп“ ЕООД може да осигури публикуване на www.modernfurniture.bg на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси.  “Волай груп“ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на  “Волай груп“ ЕООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

    18.  “Волай груп“ ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.modernfurniture.bg .

    19. Информацията в www.modernfurniture.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

    20.  “Волай груп“ ЕООД може да изисква  авансова заплащане на 50% от стойността на поръчката по банков път в случай, че поръчката не е налична.

    21.  “Волай груп“ ЕООД може да изисква  авансова заплащане на 100% от стойността на поръчката по банков път преди стоката да се изпрати/достави .

     22. Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.modernfurniture.bg

    23. Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

    24. Под „ЗПК” се разбира Закон за потребителския кредит

    25.  Продавача предоставя на Купувача  възможност да закупува предлаганите през електронния магазин стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Купувача на настоящите Общи условия.

    26. Договорът за продажба между www.modernfurniture.bg и Купувача се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Купувача, а при заявка на неналична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума по банков път.

    2. ПОРЪЧКА

    2.1. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр.

    Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.

    При успешно приключване на поръчката, служител на www.modernfurniture.bg ще се свърже с Купувача на посочения имейл адрес за да го уведоми за статуса на поръчката, допълнителни уточнения за начин и срок на доставка, заплащане на авансово плащане ( в случай на поръчка на неналична стока и стока по поръчка). В случай, че стоката не е налична за поръчка (или има само една бройка, като сглобена мостра, няма наличности във фабриката), служителят ще информира Купувача, че не може да се извърши доставка. Ако клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него сума.

    Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като www.modernfurniture.bg не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предоставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.

     

    III. ЦЕНИ

    3.1. Всички посочени цени в сайта са в български лева с включени данъци и такси без цена за доставка, която се калкулира отделно, и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Всички намалени цени, които не са изрично описани като промоционални имат статут на Търговска акция. www.modernfurniture.bg запазва правото да променя цените посочени в сайта, без да се налага да уведомява Потребителите за направените актуализации. Купувача е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на онлайн поръчка, независимо дали актуализираната цена е по-ниска или по-висока. В случай на допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.modernfurniture.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите заплатени от потребителя за отменената поръчка суми, ако има такива. С оглед динамичната обстановка, актуализирането на цените на www.modernfurniture.bg може да се забави и показаните на сайта цени да са различни от реалните.

     

    4. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

    4.1. Всяка заявка за покупка от www.modernfurniture.bg през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

    4.2. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.modernfurniture.bg. В заявката задължително следва да се посочи две имена, адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.

    4.3. www.modernfurniture.bg не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност или не може да я осигури , www.modernfurniture.bg се задължава да уведоми Купувача   в най-кратък срок . В случай, че Купувача не желае да изчака неналичната стока, Продавача се задължава  да възстанови направеното заплащане.

    4.5. За неналичните стоки, www.modernfurniture.bg посочва срок на доставка различен от този по раздел VIII “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок е ориентировъчен , а не фиксиран. Той влиза в сила след заплащане на 50% аванс .

    4.6. В случай, че поръчаните от Купувача стоки са налични www.modernfurniture.bg следва да потвърди направената поръчка по имейл или телефон.

    4.7. В момента на извършване на заявката Купувача изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко-продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Купувача. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Търговеца”, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.47 от ЗЗП. Към допълнителната информация предоставена от www.modernfurniture.bg ще бъде приложена бланка, която всеки Купувач ще може да изтегли, ако в последствие пожелае да се ползва от правото си по чл.50 от ЗЗП.

    4.8. Със заявката за покупка, Купувача избира стоката и количеството.

    4.9. Следваща стъпка е избиране начина на доставка (по куриер или със транспорт  или представител на Продавача). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.

    4.10. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:

    а/. С банков превод – изпращане на проформа фактура/ банкова сметка на посочения имейл адрес след изпратено потвърждение и срок на доставка

    Всяка група продукти има различен срок на доставка до централен склад София. Конкретният срок на доставка, изпратен и потвърден в имейл съобщение, влиза в сила след отразено 50% авансово плащане или 100% плащане в банковата сметка на ПРОДАВАЧА. 

    Не се обработват поръчки, по които няма направено плащане в рамките на 5 работни дни. В този случай  договора се счита за анулиран.

     

    5. Плащане с банкова карта през виртуален ПОС

    5.1. На нашия сайт www.modernfurniture.bg респективно „Волай груп” ЕООД може да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на обслужваща ни банка, която е ДСК АД част от OTP goup.

    5.2. Плащането с банкова карта се осъществява чрез генериране на уникален линк за Вашата поръчка от наша страна към Вас. След като получите линка на Вашият e-mail е необходимо да кликнете на него за да Ви се отвори платежната страница на банката.

    5.3. Сигурността на плащанията са защитени посредством програмите за сигурнист на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity check и VISA Secure.

    5.4. При плащане с карта през виртуалния ПОС на банка ДСК ще е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурнаст на МКО  MasterCard Identity check и VISA Secure  то ще е необходимо да въведете 3-D парола.

    5.5. Ние от www.modernfurniture.bg респективно „Волай груп“ ЕООД не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на карти. Всички данни на карти се попълват лично от Вас в защитане платежна страница на обслужващата ни банка.

    5.6. Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.

    5.7. В случаите в които се налага да се възстанови сума, без значение цялостно или частично и плащането е направено с карта то ние възстановяваме сумата чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14  дни.

    5.8. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 5 000 лева.